Leievilkår

Nedenstående vilkår skal gjelde dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom Eriksen Maskinutleie AS som utleier og leietaker.

1. Leveranse

All transport av materiell fra Eriksen Maskinutleie AS til brukerplassen og tilbake til utleiers lager bekostes av leietaker.

2 Leieberegning

Leie beregnes pr. kalenderdag, f.o.m. den dag leieobjektet utleveres og t.o.m. den dag det er levert tilbake. Prisen er basert på normal arbeidsdag.

Utgifter til drivstoff, smøremiddel, samt slitedeler og forbruksmateriell bekostes av leietaker.

3 Betalingsbetingelser

Betaling skjer kontant ved tilbakelevering av leieobjekter. I noen tilfeller kan depositum forlanges. For kunder med konto er betalingsbetingelsene netto 15 dager, med tillegg av faktureringsgebyr.

Merverdiavgift tilkommer alle priser.

4 Anvendelse

Leietakeren plikter å informere Eriksen Maskinutleie AS om hvor leieobjektet brukes og forvares. Transport til annet sted enn oppgitt ved avhenting krever utleiers samtykke.

Leieobjektet får kun brukes til slike oppgaver og under slike forhold som den er konstruert for, og i samsvar med gjeldende forskrifter/bruksanvis-ninger. Ved tilbakelevering skal materiellet være godt rengjort, og i samme stand som ved utlevering, bortsett fra normal slitasje. Mangler og ska-der utover dette vil bli utbedret på leietakers bekostning.

Utskiftning av slitedeler, smøring, etterfylling av drivstoff m.v. på arbeidsplassen bekostes av leietaker. Reparasjoner utover dette får ikke utføres uten godkjennelese fra Eriksen Maskinutleie AS.

5 Framleie

Leietakeren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtale til andre. Han kan heller ikke forta noen rettslig disposisjoner (overdragelse, pantsettelse eller lign.) over utstyret.

6 Ansvar

Leietaker står under leietiden ansvarlig for leieobjektet. Tap av maskin og utstyr belastes leietaker til nyanskaffet verdi, eller til forsikringsselskapets egenandel med eventuelt tillegg av gjenanskaffelses-omkostninger, dersom forsikring dekker tapet. Leietakeren er ansvarlig for skade som påføres leieobjektet, ham selv eller tredje person, likeså de følgeskader som utstyret måtte kunne forårsake under dets bruk eller transport.

Eriksen Maskinutleie AS ansvarer ikke for den skade eller kostnad som måtte oppstå som følge av driftsavbrudd eller leveranseforsinkelser av leid materiell.

7 Forsikring

Leieobjektet er forsikret under leietiden av Eriksen

Maskinutleie AS. Egenandelen samt omkostninger ved skade belastes leietaker etter forsikringsselskapets satser.

8 Oppsigelse

Forhåndsavtalt utleieforhold løper over den tid og til den pris som er avtalt.

Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, som f.eks. manglende betaling av leie i rett tid, eller at utstyret ikke behandles forskriftsmessig eller forsvarlig som forutsatt av leietaker etter utleiers oppfatning, kan Eriksen Maskinutleie AS heve avtalen og kreve utstyret tilbakelevert.

9 Force majeure

Eriksen Maskinutleie AS har rett til å annullere avtalen, og kan heller ikke gjøres erstatningspliktig dersom utlevering blir forhindret av omstendigheter utenfor Eriksen Maskinutleie AS´ kontroll.